RETURNING GUESTS LOG IN:  PASSWORD: 
FREE REGISTRATION LOSE YOUR PASSWORD?
Highlights    View All Artists    Calendar of Events    Promote an Event    Sample Dedications
  World Music Days Artists

Click Here to go Back to Alphabetical List


Rock Cafe - Estonia
Hometown: Tallinn, Estonia
Web site: http://www.rockcafe.ee
View World Music Days Events for this Artist

Biography:
Klubi "Rock Cafe" (edaspidi “Klubi“) on meelelahutusasutus, kuhu on oodatud aega veetma kõik, kes järagivad allpool toodud sisekorraeeskirja. Käesolev sisekorraeeskiri on kohustuslik järgimiseks kõigile Klubi külastajatele ning mõeldud kõigi Klubi külastajate turvalisuse tagamiseks. Klubi pääsme omandamisega võtab klubi külastaja endale kohustuse järgida Klubi sisekorraeeskirja ning alluda Klubi töötajate korraldustele.

1. klubi jätab endale õiguse valida oma klientuur.

2. klubisse pääsevad täisealised isikud, kes on selleks omandanud vastava pääsme. Klubi võib nimetatud vanusepiiri teatud õhtutel muuta, teatades sellest Klubi külastajatele ürituse reklaami kaudu. Klubi töötajatel on õigus kontrollida vastava pääsme olemasolu ning klubi külastaja vanust, mille tõendamiseks tuleb esitada vastav dokument (EV pass, juhiluba, ID kaart). Külastaja riietus peab olema kohane Klubis vaba aja veetmiseks, spordirõivastes Klubisse ei lubata. Külastaja poolt soetatud pääse Klubisse kaotab kehtivuse Klubist väljumisel.

3. Külastajatel on keelatud:

... siseneda Klubisse relvaga või esemetega, mis võivad osutuda ohtlikuks Klubi külastajate ja töötajate elule ning tervisele, sealhulgas laskemoon, lõhkematerjal, kergestisüttivad või mürkained või radioaktiivne materjal. Klubi relvi hoiule ei võta;

... tuua klubisse endaga kaasa alkoholi, narkootilisi või psühhotroopseid aineid või muid uimastava toimega vahendeid;

... omada, tarvitada või müüa Klubi ruumes narkootilisi või psühhotroopseid aineid;

... tuua Klubi ruumidesse endaga kaasa loomi.

Klubi töötajatel on õigus kontrollida ülaltoodud nõuetest kinnipidamist ning nende eiramise korral keelduda sisekorda rikkunud külastajat Klubisse lubamast või anda talle korraldus Klubist lahkuda.

4. Klubi töötajatel on õigus keelduda teenindamast isikuid, kes on kehtestatud vanusepiirist nooremad või kes on ilmselt joobes või narkootilise või psühhotroopse aine mõju all või ei sobi klubisse riietuse poolest.

5. Külastaja, kes lõhub või rikub Klubi inventari, on kohustatud tema poolt tekitatud kahju hüvitama täies ulatuses. Lõhutud klaaside ja muude nõude eest on selles süüdi olev külastaja kohustatud tasuma 50 krooni iga lõhutud eseme eest. Garderoobi numbri kaotamine 100 krooni.

6. Punktides 3,4 ja 5 kirjeldatud külastajale võivad klubi töötajad teha korralduse Klubist lahkuda. Selline põhjendatud korraldus on külastajale kohustuslik.

7. Klubi ei vastuta Klubi ruumides järelvalveta jäetud asjade eest. Klubi ei vastuta garderoobi antud riiete taskutesse ja kottidesse jäetud asjade eest.

8. Külastajatel on õigus esitada tekkinud pretensioonid vastutavale Klubi töötajale, kelle otsus vaidlusaluses küsimuses on lõplik ning täitmiseks kohustuslik. Klubi vastutav töötaja lähtub oma otsuste tegemisel käesolevas sisekorrast sätestatust ning Klubi külastajate turvalisuse kriteeriumist.Rock Cafe - Estonia
Bookmark and Share
 

 

© 2007-2017 DANIEL PEARL FOUNDATION | TERMS OF SERVICE | PRIVACY POLICY